کمیته علمی


دکتر سعید خزایی
 دکتر حسین ظریف منش  
پروفسور سید مهدی الوانی

دکتر حسن یاریگر روش

دکتر رضا روستا آزاد

دکتر علی نقی مشایخی

 دکتر محمدرضا وفایی

حجت الاسلام سید صمصام
الدین قوامی


دکتر ساسان شاه ویسی